logo

Conditions เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานระบบ

เงื่อนไข

1.บริการ
1.1ร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งาน sale page)บริการที่ salepage2u ได้ทำการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบ ทั้งระบบหน้าร้านค้าออนไลน์ และ ระบบบริหารร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการ sale page จะต้องเป็นสมาชิกของระบบร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งาน (สมาชิก) ตามเงื่อนไขของ salepage2u
1.2salepage2u อนุญาตให้สมาชิกมีสิทธิในการใช้ระบบ sale page ตามระยะเวลาและเงื่อนไขในข้อตกลง ซึ่งมิใช่การขายระบบให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหา ผ่านระบบบริหารร้านค้าออนไลน์ของ salepage2u ตามที่ salepage2u ได้ออกแบบไว้
1.3salepage2uขอสงวนสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิใดๆ ตามกฎหมาย ในโปรแกรม และ ระบบบริหารร้านค้าออนไลน์ (รวมถึง การออกแบบความสวยงาม) ที่ใช้ในการให้บริการร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งาน และห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง พัฒนาต่อ และ/หรือ นำไปใช้ (ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางsalepage2u
1.4เนื่องจาก ร้านค้าออนไลน์พร้อมใช้งาน และ ระบบบริหารร้านค้าออนไลน์ (รวมถึง การออกแบบความสวยงาม) เป็นงานที่ได้รับการ ออกแบบ และ พัฒนา ตามลิขสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแสดงให้ปรากฏข้อความ “sale page” และ/หรือ รูปภาพ “sale page” บริเวณด้านล่างของร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางsalepage2u
1.5ในกรณีที่บริษัทรับบริการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกรายใดรายหนึ่ง บริษัทจะพัฒนาโปรแกรมเป็นส่วนต่อขยายจากระบบมาตรฐานของ sale page โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิก โปรแกรมเพิ่มเติมที่ได้จัดทำเป็นทรัพย์สินของบริษัทเช่นเดียวกับระบบมาตรฐานของ sale page โดยบริษัทให้สิทธิในการใช้งานแก่สมาชิกที่ว่าจ้างพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม หากสมาชิกยุติการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของ sale page แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้อีกต่อไป
1.6บริษัทจะเก็บค่าใช้งานสำหรับสมาชิกที่มีค่าใช้งานเป็นรายปี และจะเก็บค่าบริการอื่นๆของบริษัทที่มีค่าใช้บริการ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการใช้บริการของบริษัท
1.7เมื่อสมาชิกชำระ ค่าใช้งาน และ/หรือ ค่าบริการ ให้ถือว่าสมาชิกยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ และร้านค้าจะไม่สามารถเรียกคืน ค่าใช้งาน และ/หรือ ค่าบริการ ได้ในกรณีใดๆ ทั้งสิน
1.8บริการได้เริ่มต้นเมื่อชำระ ค่าใช้งาน และ/หรือ ค่าบริการ โดยสมาชิกมีหน้าที่ส่งมอบข้อมูล รวมถึงมีหน้าที่ร่วมดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินการ ภายในระยะเวลา 45 วัน ทั้งนี้หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าบริการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
1.9salepage2uสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงการใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2.โดเมนเนม (Domain Name)
2.1สมาชิกรับทราบว่าโดเมนเนม หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนชื่อร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก สมาชิกต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วจึงทำการย้ายข้อมูลจากร้านค้าออนไลน์เดิมของสมาชิก โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเท่านั้น
3.การต่ออายุและยกเลิกบริการ
3.1สมาชิกมีหน้าที่ต่ออายุการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกเอง ทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุทางอีเมล และ/หรือ โทรศัพท์ สมาชิกยังคงต้องรับผิดชอบการต่ออายุการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกเองไม่ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัทหรือไม่ก็ตาม
3.2ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมและร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกที่ได้หมดอายุไปแล้ว บริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทไม่อาจจะรับรองผลสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติม ที่ต้องชำระให้กับผู้ให้บริการอื่นๆ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเองทั้งสิ้น
3.3การยกเลิกการใช้บริการ ปรับลดการใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ กับทางบริษัท ค่าใช้งาน และค่าใช้บริการ ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
3.4เมื่อสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกและระบบการจัดการร้านค้าได้อีก และสมาชิกยังรับทราบ และ ยอมรับว่าบริษัทจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัท สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ในร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเอง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่บริษัทได้ทำการลบไปแล้ว
4.ระบบ
4.1สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อที่สมาชิกยังจะสามารถนำต้นฉบับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้มาใส่ในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก
4.2บริษัทได้จัดให้มีการสำรองข้อมูล (Backup) ที่นำมาแสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัท ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก บริษัทอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรองข้อมูลตามมาตรฐานของบริษัท แม้ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ
5.การให้บริการ Payments Online
ธุรกรรมที่ธนาคารไม่รับรอง คือ การขายสินค้าสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามจะไม่สามารถชำระผ่านระบบ Payment Online ได้และทาง salepage2u จะไม่รับผิดชอบ เกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย
5.1ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์ป่า)
5.2ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.3สินค้าที่ถูกสั่งห้ามโดยกฏหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่กำกับดูแลในประเทศไทย
5.4อาวุธปืน,อาวุธก่อการร้าย,สเปรย์พริกไทย,สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น
5.5สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องห้าม: เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารต่อไปนี้บนไซต์ของเรา
(ก)อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันที่ประกาศยกเลิกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสินค้าที่ไม่มีเลขทะเบียน อ.ย.
(ข)สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือคำกล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)
(ค)สินค้าอาหารให้โทษ - อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย อ.ย.
5.6สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ปลุกระดมหรือทรยศต่อชาติ
5.7สินค้าที่ถูกลักขโมย
5.8เว็บไซต์พนันออนไลน์ และอื่น ๆ เป็นต้น

 

condition

1.Service
1.1 Online stores ready to use (sale page) services that salepage2u has developed a design program for both online store front systems and online store management systems. The user of the sale page service must be a member of the ready-to-use online store system (member) according to the conditions of salepage2u.
1.2salepage2u Allow members to have the right to use the sale page system according to the terms and conditions in the agreement. which is not selling the system to members Members can enter information, images and content through salepage2u's online store management system as salepage2u has designed.
1.3salepage2u reserves all rights and/or any legal rights in the program and online store management system (including aesthetic design) used in providing online store service. And it is forbidden for anyone to copy, reproduce, modify, further develop and/or use (whether for commercial purposes or not) without the prior written permission of salepage2u.
1.4 Because the online store is ready to use and the online store management system (including aesthetic design) is a work that has been designed and developed according to the copyright of the company. The company reserves the right to display the text "sale page" and/or the picture "sale page" at the bottom of the member's online shop. except as authorized in writing by salepage2u
1.5 In case the company receives additional program development services to be specific to a particular member The Company will develop the program as an extension of the standard sales page system at an additional cost according to the agreement between the Company and its members. The add-on program is the property of the Company as well as the standard sales page system. If a member ceases to use the online store service of the sale page, the member will no longer be able to use the program.
1.6 The company will charge the usage fee for the member who has an annual usage fee. and will collect other service fees of the company that are charged for using the service with such expenses The company will notify members before using the company's services.
1.7 When members pay for usage and/or service fees, members are deemed to have accepted this service agreement. And the shop will not be able to refund the usage fee and/or service fee in any case, both products
1.8 The service begins upon payment of the usage fee and/or service fee, whereby the member is obligated to deliver information. Including the duty to participate in various operations related to use in the operation Within a period of 45 days. It is considered that such service has been completely completed.
1.9salepage2u can make changes, corrections and/or additions. Terms of service without prior notice
2. Domain Name
2.1 Members acknowledge that domain names or online shops that have been registered. Name changes or refunds will not be granted. If a member wants to change the member's online store name Members must register a new domain name. and then migrating from the member's original online store By doing so, it must be in accordance with the terms of service that the company has set up only.
3. Service Renewal and Cancellation
3.1 Members are responsible for the renewal of their own online store. The Company will facilitate the Member's notification prior to the expiration date by email and/or telephone. The Member remains responsible for the renewal of the Member's online store regardless of the Member's receipt of no notification from the Company. or not
3.2 In the event that members wish for the Company to renew their domain names and online stores that have expired. The company will provide assistance in carrying out The Company cannot guarantee the success of such actions. Because such actions are subject to international domain name renewal terms. and in the event that such action There are additional costs. that must be paid to other service providers Members will be responsible for all expenses in that part.
3.3 Cancellation of use of the service reduce the use of service Or change the use of services with the company, usage fees and service fees cannot be restored either in part or in whole
3.4 When the member has canceled the member's online shop service. Members will no longer have access to the member's online store and store management system. and the Member further acknowledges and agrees that the Company will delete all information on the Member's online store in accordance with the Company's data deletion period. Members are obligated to collect various information. In the member's online store in the member's own other storage, the company shall not be liable for any loss and/or damage. of the data that the company has already deleted
4. System
4.1 Members have a duty to keep information, pictures and other content. That is displayed in the member's online shop page in other storage sources Member's own so that the member can still bring the original stored information into the new member's online shop management system in case of serious damage to the information displayed in the member's online shop page.
4.2 The company has provided a backup (Backup) displayed in the members' online store according to the company's standards. In the event of serious damage to the information displayed on the member's online shop. The Company may still be able to use the information that the Company has backed up. This will be the latest data backed up according to the company's standards. Although the company has a policy to continuously improve the backup. In order to efficiently store and retrieve information, however, the Company cannot guarantee any loss of data and/or damage. In the event that the information collected has