logo

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบาย

salepage2u ให้ความสำคัญกับการปกป้อง ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอง เรายืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นส่วนตัว และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับท่านเท่านั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเราดังนี้ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.1ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.salepage2u.com เพื่อความสะดวกทางเราได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ แต่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทางเราจะกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่เราจะเก็บรวบนั้น ได้แก่ ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (Zipcode) อีเมล์แอดเดรส (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การออกใบเสร็จ และใบกำกับภาษี เป็นต้น
1.2กรณีท่านสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีของท่านเพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการเข้าใช้งาน
1.3เพื่อสำรวจความนิยมในการเข้าใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม เช่น หมายเลขไอพี ((IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)
1.4เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ซึ่งเรามิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ “เว็บไซต์บุคคลที่สาม” ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้(ถ้ามี) เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์อื่น ท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นั้น ทางเราจะไม่สามารถรับรองข้อความ หรือการดำเนินการตามที่ใช้ประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว้
2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
2.1จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หรือที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ จัดส่ง หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการสร้างบัญชี การใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
2.2จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเปิดเผย เผยแพร่ ทำให้มีหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2.3ในกรณีที่เราได้ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่ง ทางเราจะกำหนดให้บุคคลที่เราว่าจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มิให้มีการนำไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมของกิจการเรา
3.สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทางเราก็ได้ เพียงแค่กรอกความจำนงดังกล่าวแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเปิดเผย เผยแพร่ ทำให้มีหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
4.1เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยมีระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเข้ารหัสลับ การใช้ Firewall การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยใดๆ ที่อาจทำให้ข้อมูลนั้นสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข เปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
5.1วัตถุประสงค์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดีที่สุดโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราอาจทำการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อเนื้อหาความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา
6.การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ
6.1กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทาง salepage2u ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชม อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 090 - 654 - 5829